ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z programu ” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki-Środowisko sprzyjające innowacjom”.
Głównym celem projektu jest przygotowanie min. 20 startupów do wdrożenia rozwiązań w ramach działalności Odbiorcy technologii, odpowiadających na zdefiniowane przez nich potrzeby.
Celem dodatkowym jest objęcie min. 58 Startupów wsparciem finansowym oraz szkoleniowo-doradczym nakierowanym na zwiększenie ich potencjału biznesowego.
Wartość projektu: 16 387 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 15 000 000,00 PLN
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.02.05.00-00-0015/18-00

ACCELPOINT sp. z o.o. implements the project co-financed by the European Funds, Smart Growth Operational Programme “Accelpoint ScaleUp – Technological Accelerator connecting innovative solutions with Technology Recipients”.
The main objective of the project is to prepare min. 20 startups to implement solutions within the scope of the Technology Recipients’ activities, responding to their defined needs.
An additional objective is to cover min. 58 Startups with financial and training-consulting support aimed at increasing their business potential.
Project value: 16 387 500.00 PLN
EU funding: 15 000 000,00 PLN
Co-funding agreement number: UDA-POIR.02.05.00-00-0015/18-00

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój„Accelpoint ScaleUp – technologiczny Akcelerator łączący innowacyjne rozwiązania z Odbiorcami Technologii”
Głównym celem projektu jest przygotowanie min. 20 startupów do wdrożenia rozwiązań w ramach działalności Odbiorcy technologii, odpowiadających na zdefiniowane przez nich potrzeby.
Celem dodatkowym jest objęcie min. 58 Startupów wsparciem finansowym oraz szkoleniowo-doradczym nakierowanym na zwiększenie ich potencjału biznesowego.
Wartość projektu: 16 387 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 15 000 000,00 PLN
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.02.05.00-00-0015/18-00

ACCELPOINT sp. z o.o. implements the project co-financed by the European Funds, Smart Growth Operational Programme “Accelpoint ScaleUp – Technological Accelerator connecting innovative solutions with Technology Recipients”.
The main objective of the project is to prepare min. 20 startups to implement solutions within the scope of the Technology Recipients’ activities, responding to their defined needs.
An additional objective is to cover min. 58 Startups with financial and training-consulting support aimed at increasing their business potential.
Project value: 16 387 500.00 PLN
EU funding: 15 000 000,00 PLN
Co-funding agreement number: UDA-POIR.02.05.00-00-0015/18-00

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych.” Celem projektu jest a. identyfikacja problemów, wyzwań Instytucji publicznych i możliwości ich rozwiązania; b. pozyskanie Zespołów Interdyscyplinarnych (dalej ZI) oraz wytworzenie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań przez ZI w ramach utworzonego akceleratora Accelpoint; c. zapewnienie wsparcia w obszarze biznesowym i technologicznym Zespołom; d. zakończenie prac nad MVP w formie testów na infrastrukturze podmiotu publicznego. Dofinansowanie projektu z UE: 9 000 585,60 PLN Wartość projektu: 11 250 732,00 PLN

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „„Accelpoint Poland Prize -technologiczny Akcelerator łączący zagraniczne startupy z Odbiorcami technologii i Inwestorami w Polsce”
Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie rozwiązań min. 26 Startupów w ramach działalności Odbiorcy Technologii lub inwestycji funduszu VC/Inwestora, odpowiadających na zdefiniowane przez nich potrzeby.

Wartość projektu: 11 584 756,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 11 072 626,44 PLN

ACCELPOINT sp. z o.o. is implementing a project co-financed by European Funds entitled “Accelpoint Poland Prize – Technological Accelerator connecting foreign start-ups with Technology Recipients and investors in Poland”.
The main objective of the project is to prepare and implement solutions of min. 26 Startups within the framework of the activity of the Technology Recipient or the investment of the VC fund/Investor, responding to their defined needs.

Project value: 11 584 756.43 PLN
EU funding: 11,072,626.44 PLN

We use your cookies, read why.

Skip to content