📢 Kolejny sukces Accelpoint!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała operatorów #Laboratorium #Innowatora, programu finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Alokacja konkursu została zwiększona z 14 mln zł do prawie 32 mln zł.

Dofinansowanie otrzymało jedynie 5 operatorów, którzy przygotują i przeprowadzą programy wsparcia dla indywidualnych innowatorów z całej Polski.

W efekcie realizacji Laboratorium Innowatora do 2026 r. ponad 1000 wynalazców uzyska profesjonalną pomoc a Accelpoint dostarczy:

➡ działania mentoringowe i doradcze

➡ usługi wspomagające weryfikację założeń biznesowych

➡ narzędzia do uzyskania niezbędnych certyfikatów, pozyskania baz danych oraz nabycia narzędzi informatycznych i środków trwałych

oraz pokryje koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych i działań informacyjno-promocyjnych.

#dofinansowanie #parp #startup #acceleration #AccelStart

__________

📢Another success for Accelpoint!

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) has selected operators for the Innovator’s Laboratory, a program funded by the European Funds for Modern Economy (FENG).

The competition allocation has been increased from 14 million PLN to nearly 32 million PLN. Funding was granted to only 5 operators, who will prepare and implement support programs for individual innovators from across Poland.

As a result of the implementation of the Innovator’s Laboratory until 2026, over 1000 inventors will receive professional assistance, and Accelpoint will provide:

➡mentoring and advisory activities

➡services supporting the verification of business assumptions

➡tools for obtaining necessary certifications, accessing databases, and acquiring IT tools and fixed assets

Accelpoint will cover the costs of remuneration for project team members and informational and promotional activities.

We use your cookies, read why.

Skip to content