GREENTECH Raport sektora startupów GreenTech w Polsce

Analiza 133 startupów sektora GreenTech, którą oddajemy do Państwa rąk jest prawdopodobnie jedną z pierwszych prób bardziej dokładnego opisu natury tego typu przedsiębiorstw. Opierając się o szczegółowe dane przedstawiono tu informacje charakteryzujące strukturę własności oraz podstawowe parametry prowadzonej działalności.

Dla dokładniejszego opisu analizowanej zbiorowości dokonaliśmy jej podziału na dwa obszary, które w literaturze są uznawane za elementy składowe GreenTechu, czyli podmioty działające „po stronie” klimatu -ClimateTech – oraz te zajmujące się „porządkowaniem” naszej planety – CleanTech. Wyróżnienie to, może nie jest tak precyzyjne jak systematyka PKD stosowana przez statystykę publiczną, jednakże jest powszechnie stosowane w sektorze inwestycyjnym, a szczególnie VC/PE.

Skąd pomysł na ten raport? Choć od czasu publikacji słynnego raportu Klubu Rzymskiegow 1972 roku, który jako pierwszy zwrócił uwagę, że eksploatacja zasobów, jakimi obdarzyła nas matka Ziemia ma swoje granice minęło sporo lat, to dopiero od niedawna problemy tam poruszone zaczęto traktować bardzo poważnie. Najpierw w 2015 roku w Paryżu osiągnięto konsensus polityczny co do celów, jakie trzeba osiągnąć, aby powstrzymać klimatyczne zubożenie naszej planety, co następnie Europa – wybiegając nieco przed chińsko-amerykański szereg największych emitentów CO2 – zamieniła w bardzo konkretny plan działań znany pod hasłem „Fit for 55”.

Wiele lat wcześniej, zanim w Paryżu i Brukseli narodził się pomysł zielonej transformacji, inwestowanie w ekologiczne projekty było raczej nowinką inwestycyjną stymulowaną postępem technologii niż „twardym” trendem wyznaczanym przez rozległość rynku i wysokie stopy zwrotu. Obecnie jest już dokładnie odwrotnie. Wysokie ceny energii czy wysoki koszt praw do emisji sprawiły, że na nowych ekologicznych technologiach zaczęto zarabiać. Inwestowanie w sektor GreenTech będący wspólnym mianownikiem dla projektów ClimateTech i CleanTech, nabrało więc rozpędu. Pierwsze efekty widać gołym okiem.

Olbrzymie inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę sprawiły, że w wielu krajach źródła te stały się istotnym składnikiem bilansu energii. W Polsce moc zainstalowananych farm wiatrowych ze skromnych 83 MW w 2005 roku wzrosła do 8 287 MW na koniec 2022 roku. Podobnie było z fotowoltaiką, której śladowe ilości odnotowane w 2009 roku zamieniły się w 3 147 MW zainstalowanej mocy w 2022 roku.
Kolejnym zauważalnym punktem na mapie inwestycji GreenTech stały się instalacje do wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania CO2 (tzw. CCS/U).

Na świecie działa 30 tego typu projektów, 11 jest w budowie, a 153 w fazie projektowania.
Instalacje już działające wychwytują rocznie 42 Megaton CO2 . W Polsce pierwsza taka instalacja ma rozpocząć działanie za cztery lata w Cementowni Kujawy, a w całej Europie projektów tego typu jest łącznie 98, przy czym w pełni działające są na razie tylko cztery.

Wszystkie te inwestycje mają już swój udział w redukcji śladu węglowego. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w samej tylko energetyce emisje CO2 w 2022 roku przestały rosnąć. Sprawił to nieznaczny spadek emisji w krajach rozwiniętych przy stabilizacji emisji w krajach rozwijających się.

Agencja szacuje, że już od 2024 roku zacznie się wielki odwrót od emisji CO2 . Również Polska
ma się czym pochwalić. W 2022 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o 4%, najwięcej w ciepłowniach zawodowych (-17%). Odwrót od nadmiernej emisji gazów cieplarnianych już się więc zaczął, choć do neutralności klimatycznej będzie prowadzić droga kręta, wyboista i dość długa. Kapitału na tego typu inwestycje jak na razie nie brakuje, co choćby widać po statystykach VC. Gorzej jest z technologiami, z których większość jest wciąż w fazie badawczej. Choć niewątpliwie duże korporacje mogą więcej, to niepoślednią rolę w walce z globalnym ociepleniem mogą odegrać GreenTechowe startupy uzupełniając rynek pomysłami niedostrzeganymi lub niedocenianymi przez dużych graczy.

Jak wyglądają w Polsce GreenTechy?
O tym właśnie jest ten raport.

__________

The analysis of 133 GreenTech startups presented here is likely one of the first attempts to provide a more detailed description of the nature of these enterprises. Based on detailed data, this report presents information characterizing the ownership structure and the basic operational parameters of these companies.

For a more precise description of the analyzed group, we divided it into two areas recognized in the literature as components of GreenTech: entities operating on the “climate side” – ClimateTech – and those engaged in “cleaning up” our planet – CleanTech. This distinction may not be as precise as the classification used by public statistics, but it is widely used in the investment sector, particularly in VC/PE.

Since the publication of the famous report by the Club of Rome in 1972, which first highlighted the finite nature of Earth’s resources, many years have passed. However, it is only recently that these issues have begun to be taken very seriously. In 2015, a political consensus was reached in Paris regarding the goals needed to prevent climate degradation of our planet. Subsequently, slightly ahead of the major CO2 emitters China and the USA, Europe transformed this consensus into a concrete action plan known as “Fit for 55”.

Years before the green transformation ideas emerged in Paris and Brussels, investing in ecological projects was more of an innovative trend spurred by technological advancements rather than a solid trend driven by market size and high returns. Today, the situation is quite the opposite. High energy prices and the high cost of emission rights have made new ecological technologies profitable. As a result, investment in the Green Tech sector, encompassing both Climate Tech and Clean Tech projects, has gained momentum, with the first effects becoming visibly apparent.

Visible Results in GreenTech Investments

Significant investments in wind farms and photovoltaic installations have made these sources essential components of the energy balance in many countries. In Poland, the installed capacity of wind farms increased from a modest 83 MW in 2005 to 8,287 MW by the end of 2022. Similarly, the capacity of photovoltaic installations grew from negligible amounts in 2009 to 3,147 MW by 2022.

Another significant area of GreenTech investment is CO2 capture, storage, and reuse installations (CCS/U). Globally, there are 30 such projects in operation, 11 under construction, and 153 in the design phase. Currently, operating installations capture 42 megatons of CO2 annually. Poland’s first such installation, the Kujawy Cement Plant, will begin operation in four years. Across Europe, there are 98 projects of this type, with only four fully operational.

All these investments are already contributing to reducing the carbon footprint. According to the International Energy Agency, CO2 emissions in the energy sector stopped rising in 2022 due to a slight decrease in emissions in developed countries and stable emissions in developing countries. The agency estimates a significant decline in CO2 emissions will begin in 2024. Poland also has notable achievements, with a 4% reduction in CO2 emissions in 2022 compared to the previous year, including a 17% decrease in emissions from professional heating plants. The shift away from excessive greenhouse gas emissions has already started, although the path to climate neutrality will be long and challenging. There is plenty of capital for such investments, as evidenced by VC statistics. However, technological advancements must catch up, with most still in the research phase. While large corporations can achieve more, GreenTech startups can play a crucial role in combating global warming by providing innovative ideas often overlooked or undervalued by significant players.

How Do GreenTech Startups Look in Poland? This is what the report is about.

Analiza 133 startupów sektora GreenTech, którą oddajemy do Państwa rąk jest prawdopodobnie jedną z pierwszych prób bardziej dokładnego opisu natury tego typu przedsiębiorstw. Opierając się o szczegółowe dane przedstawiono tu informacje charakteryzujące strukturę własności oraz podstawowe parametry prowadzonej działalności.

Dla dokładniejszego opisu analizowanej zbiorowości dokonaliśmy jej podziału na dwa obszary, które w literaturze są uznawane za elementy składowe GreenTechu, czyli podmioty działające „po stronie” klimatu -ClimateTech – oraz te zajmujące się „porządkowaniem” naszej planety – CleanTech. Wyróżnienie to, może nie jest tak precyzyjne jak systematyka PKD stosowana przez statystykę publiczną, jednakże jest powszechnie stosowane w sektorze inwestycyjnym, a szczególnie VC/PE.

Skąd pomysł na ten raport? Choć od czasu publikacji słynnego raportu Klubu Rzymskiegow 1972 roku, który jako pierwszy zwrócił uwagę, że eksploatacja zasobów, jakimi obdarzyła nas matka Ziemia ma swoje granice minęło sporo lat, to dopiero od niedawna problemy tam poruszone zaczęto traktować bardzo poważnie. Najpierw w 2015 roku w Paryżu osiągnięto konsensus polityczny co do celów, jakie trzeba osiągnąć, aby powstrzymać klimatyczne zubożenie naszej planety, co następnie Europa – wybiegając nieco przed chińsko-amerykański szereg największych emitentów CO2 – zamieniła w bardzo konkretny plan działań znany pod hasłem „Fit for 55”.

Wiele lat wcześniej, zanim w Paryżu i Brukseli narodził się pomysł zielonej transformacji, inwestowanie w ekologiczne projekty było raczej nowinką inwestycyjną stymulowaną postępem technologii niż „twardym” trendem wyznaczanym przez rozległość rynku i wysokie stopy zwrotu. Obecnie jest już dokładnie odwrotnie. Wysokie ceny energii czy wysoki koszt praw do emisji sprawiły, że na nowych ekologicznych technologiach zaczęto zarabiać. Inwestowanie w sektor GreenTech będący wspólnym mianownikiem dla projektów ClimateTech i CleanTech, nabrało więc rozpędu. Pierwsze efekty widać gołym okiem.

Olbrzymie inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę sprawiły, że w wielu krajach źródła te stały się istotnym składnikiem bilansu energii. W Polsce moc zainstalowananych farm wiatrowych ze skromnych 83 MW w 2005 roku wzrosła do 8 287 MW na koniec 2022 roku. Podobnie było z fotowoltaiką, której śladowe ilości odnotowane w 2009 roku zamieniły się w 3 147 MW zainstalowanej mocy w 2022 roku.
Kolejnym zauważalnym punktem na mapie inwestycji GreenTech stały się instalacje do wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania CO2 (tzw. CCS/U).

Na świecie działa 30 tego typu projektów, 11 jest w budowie, a 153 w fazie projektowania.
Instalacje już działające wychwytują rocznie 42 Megaton CO2 . W Polsce pierwsza taka instalacja ma rozpocząć działanie za cztery lata w Cementowni Kujawy, a w całej Europie projektów tego typu jest łącznie 98, przy czym w pełni działające są na razie tylko cztery.

Wszystkie te inwestycje mają już swój udział w redukcji śladu węglowego. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w samej tylko energetyce emisje CO2 w 2022 roku przestały rosnąć. Sprawił to nieznaczny spadek emisji w krajach rozwiniętych przy stabilizacji emisji w krajach rozwijających się.

Agencja szacuje, że już od 2024 roku zacznie się wielki odwrót od emisji CO2 . Również Polska
ma się czym pochwalić. W 2022 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o 4%, najwięcej w ciepłowniach zawodowych (-17%). Odwrót od nadmiernej emisji gazów cieplarnianych już się więc zaczął, choć do neutralności klimatycznej będzie prowadzić droga kręta, wyboista i dość długa. Kapitału na tego typu inwestycje jak na razie nie brakuje, co choćby widać po statystykach VC. Gorzej jest z technologiami, z których większość jest wciąż w fazie badawczej. Choć niewątpliwie duże korporacje mogą więcej, to niepoślednią rolę w walce z globalnym ociepleniem mogą odegrać GreenTechowe startupy uzupełniając rynek pomysłami niedostrzeganymi lub niedocenianymi przez dużych graczy.

Jak wyglądają w Polsce GreenTechy?
O tym właśnie jest ten raport.

__________

The analysis of 133 GreenTech startups presented here is likely one of the first attempts to provide a more detailed description of the nature of these enterprises. Based on detailed data, this report presents information characterizing the ownership structure and the basic operational parameters of these companies.

For a more precise description of the analyzed group, we divided it into two areas recognized in the literature as components of GreenTech: entities operating on the “climate side” – ClimateTech – and those engaged in “cleaning up” our planet – CleanTech. This distinction may not be as precise as the classification used by public statistics, but it is widely used in the investment sector, particularly in VC/PE.

Since the publication of the famous report by the Club of Rome in 1972, which first highlighted the finite nature of Earth’s resources, many years have passed. However, it is only recently that these issues have begun to be taken very seriously. In 2015, a political consensus was reached in Paris regarding the goals needed to prevent climate degradation of our planet. Subsequently, slightly ahead of the major CO2 emitters China and the USA, Europe transformed this consensus into a concrete action plan known as “Fit for 55”.

Years before the green transformation ideas emerged in Paris and Brussels, investing in ecological projects was more of an innovative trend spurred by technological advancements rather than a solid trend driven by market size and high returns. Today, the situation is quite the opposite. High energy prices and the high cost of emission rights have made new ecological technologies profitable. As a result, investment in the Green Tech sector, encompassing both Climate Tech and Clean Tech projects, has gained momentum, with the first effects becoming visibly apparent.

Visible Results in GreenTech Investments

Significant investments in wind farms and photovoltaic installations have made these sources essential components of the energy balance in many countries. In Poland, the installed capacity of wind farms increased from a modest 83 MW in 2005 to 8,287 MW by the end of 2022. Similarly, the capacity of photovoltaic installations grew from negligible amounts in 2009 to 3,147 MW by 2022.

Another significant area of GreenTech investment is CO2 capture, storage, and reuse installations (CCS/U). Globally, there are 30 such projects in operation, 11 under construction, and 153 in the design phase. Currently, operating installations capture 42 megatons of CO2 annually. Poland’s first such installation, the Kujawy Cement Plant, will begin operation in four years. Across Europe, there are 98 projects of this type, with only four fully operational.

All these investments are already contributing to reducing the carbon footprint. According to the International Energy Agency, CO2 emissions in the energy sector stopped rising in 2022 due to a slight decrease in emissions in developed countries and stable emissions in developing countries. The agency estimates a significant decline in CO2 emissions will begin in 2024. Poland also has notable achievements, with a 4% reduction in CO2 emissions in 2022 compared to the previous year, including a 17% decrease in emissions from professional heating plants. The shift away from excessive greenhouse gas emissions has already started, although the path to climate neutrality will be long and challenging. There is plenty of capital for such investments, as evidenced by VC statistics. However, technological advancements must catch up, with most still in the research phase. While large corporations can achieve more, GreenTech startups can play a crucial role in combating global warming by providing innovative ideas often overlooked or undervalued by significant players.

How Do GreenTech Startups Look in Poland? This is what the report is about.

We use your cookies, read why.

Skip to content